ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin

91 425 04 28

Telefon kontaktowy

Kwalifikacja do leczenia

  • Podstawowym wskazaniami do przeszczepień autologicznych komórek krwiotwórczych są szpiczak plazmocytowy, amyloidoza oraz nawrotowe i złośliwe chłoniaki.
  • Pacjenci podlegają obowiązkowo dwuetapowej kwalifikacji do zabiegu.
  • Pierwszy etap kwalifikacji to tzw. kwalifikacja wstępna, dokonywana przez lekarza prowadzącego leczenie danej choroby, najczęściej hematologa. Lekarz ten identyfikuje możliwość wykonania transplantacji komórek krwiotwórczych i po zakończeniu leczenia lub w jego trakcie zgłasza chorego na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Zespół transplantacyjny rozważa wszystkie argumenty za i przeciw procedurze.
  • W swoich decyzjach Komisja opieka się na aktualnych wskazaniach EBMT, mówiących w jakich sytuacjach transplantacja jest wskazana, w których nie wiadomo dokładnie, jaka jest jej skuteczność i kiedy zdecydowanie nie ma sensu jej wykonywać.
  • Poza chorobą podstawową, w kwalifikacji uwzględnia się też stan ogólny pacjenta i współwystępowanie innych chorób mogących negatywnie wpływać na powikłania po transplantacji – w niektórych sytuacjach chory jest dyskwalifikowany, bo według wiedzy medycznej ryzyko transplantacji jest zbyt wysokie.
  • Bezpośrednio przed transplantacją (w granicach miesiąca) chory podlega procedurze kwalifikacji ostatecznej. Podczas tej kwalifikacji ocenia się stan choroby krwi i zdrowia pacjenta. Pacjent przechodzi rozmaite badania krwi, radiologiczne, EKG, ECHO serca, pantomogram zębów celem oceny ewentualnych przeciwwskazań ogólnych do zabiegu.
  • Po ostatecznej kwalifikacji chory przyjmowany jest do szpitala celem przeprowadzenia zabiegu mobilizacji i separacji komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. Pobrane komórki poddawane są ocenie ilościowej i jakościowej i po zamrożeniu przechowywane w Banku Komórek Krwiotwórczych.
  • Finalnym etapem jest zabieg wysokodawkowanej chemioterapii wspartej autologicznym przeszczepieniem pobranych wcześniej komórek. Po regeneracji układu krwiotwórczego pacjent jest wypisywany i pozostaje pod intensywnym nadzorem ambulatoryjnym prowadzonym przez Poradnię Transplantologiczną.
  • Zgłoszenia chorych do autotransplantacji KKM można wysyłać na adres mailowy: ots@pum.edu.pl lub dokonać pod nr telefonu 91 425 04 28 celem ustalenia terminu posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie od personelu lekarskiego.
wróć na górę